Πρόσκληση σύγκλησης της γενικής συνέλευσης στις 18/07/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης

συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας

«Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας για την Προώθηση της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης»

 

Προσκαλούνται τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ TΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» σε συνεδρίαση.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 18η Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στο χώρο του συνεταιρισμού στην οδό Καρανιβάλου 35, με Τ.Κ. 54454, στη Θεσσαλονίκη.

 

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης θα είναι τα ακόλουθα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

1ο Θέμα : Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.

2ο Θέμα : Απολογισμός της δράσης του συνεταιρισμού για το οικονομικό έτος 2017.

3ο Θέμα : Υποβολή – έγκριση του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και της Έκθεσης Διαχείρισης της Διοικούσας Επιτροπής.

4ο Θέμα : Απαλλαγή των μελών της ΔΕ από κάθε ευθύνη για την χρήση 2017.

5ο Θέμα : Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων για το Έτος 2018.

6ο Θέμα: Έγκριση εγγραφής νέων μελών στο Συνεταιρισμό – Έγκριση αποχώρησης παλιότερων μελών – Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού του Συνεταιρισμού

 

Θεσσαλονίκη, 11/07/2018

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Παπαγεωργοπούλου Ειρήνη Χρυσοβαλάντω