Ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων

Ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων

Στις ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων η έμφαση δίνεται στην κατανόηση των ποικίλων κοινωνικών κανόνων που συνδέονται με τα πλαίσια που περιβάλλουν το παιδί και τους αντίστοιχους κοινωνικούς ρόλους.
Ανάλογα με το αναπτυξιακό επίπεδο της ομάδας, οι δεξιότητες-στόχοι μπορεί να αφορούν ενδεικτικά στις εξής περιοχές:

• Εγγύτητα, φυσική επαφή-απόσταση και βλεμματική επαφή ως μέσα ανταπόκρισης, πρωτοβουλίας και αλληλεπίδρασης.

• Παράλληλη δραστηριότητα, κοινωνική ανταπόκριση και κοινωνική συμμετοχή στα συστήματα της καθημερινότητας.

• Κοινωνικά πλαίσια, κοινωνικοί ρόλοι και κοινωνικοί κανόνες. Εξαιρέσεις και διαπραγμάτευση.

• Προσαρμογή στην άρνηση, τη ματαίωση, την αλλαγή, τη διαφωνία και τον ιδιωτικό χώρο του άλλου.