Ομάδες επικοινωνίας

Ομάδες επικοινωνίας

Στις ομάδες επικοινωνίας η έμφαση δίνεται στην ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων κατά την αλληλεπίδραση του παιδιού με άλλους. Ανάλογα με το αναπτυξιακό επίπεδο της ομάδας, οι δεξιότητες-στόχοι μπορεί να αφορούν ενδεικτικά στα εξής:

• Συμμετοχή σε λειτουργικό διάλογο.
Να κατανοεί και να χρησιμοποιεί λειτουργικό λεξιλόγιο, να κατανοεί και να δίνει λειτουργικές πληροφορίες, να αναπτύξει δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης / παρατήρησης, να τηρεί τη σειρά στο διάλογο, να εκφράζει άμεσες επιθυμίες και ανάγκες και να κατανοεί στοιχεία της μη λεκτικής επικοινωνίας.

• Συμμετοχή σε κοινωνικό διάλογο.
Να ανταποκρίνεται και να παίρνει πρωτοβουλίες για κοινωνικό διάλογο, να αναγνωρίζει και να τηρεί τους κατάλληλους πολιτισμικούς κανόνες ανάλογα με το επικοινωνιακό πλαίσιο και τους συνομιλητές, να ανταλλάσσει απόψεις για πρακτικούς σκοπούς και για επίλυση προβλημάτων, να ανταλλάσσει απόψεις για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως επίσης και για προσωπικά και κοινωνικά ζητήματα.

• Αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων.
Να αναγνωρίζει και να εκφράζει βασικά και σύνθετα προσωπικά του συναισθήματα, να αναγνωρίζει βασικά και σύνθετα συναισθήματα του άλλου και να διαχειρίζεται συναισθήματα στις διαπροσωπικές του σχέσεις και στην αλληλεπίδρασή του με άλλους.