Εισαγωγή

Εισαγωγή

Απώτεροι στόχοι κάθε παιδαγωγικής σχέσης στο Ανεμόπτερο είναι η γενίκευση των δεξιοτήτων και η αυτορρύθµιση στη µάθηση και τη συµπεριφορά.

Η εμπειρία μας δείχνει ότι, συχνά, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η γενίκευση των δεξιοτήτων του παιδιού πέρα από τη δυαδική παιδαγωγική σχέση, στο ποικιλοπρόσωπο περιβάλλον της καθημερινότητάς του (οικογένεια, σχολείο, συνομήλικοι, γειτονιά, κοινότητα).

Για το λόγο αυτό κρίνουμε ιδιαίτερα σημαντική την εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας προκειμένου το παιδί:

• Να γενικεύσει τις δεξιότητες που έχει κατακτήσει με εξατομικευμένη διδασκαλία.

• Να μάθει να μοιράζεται, να συνεργάζεται, να επικοινωνεί και να παίζει με άλλους.

• Να αναπτύξει δεξιότητες διαχείρισης συναισθημάτων και αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς στο πλαίσιο των διαπροσωπικών του σχέσεων.

• Να αναπτύξει πρωτοβουλίες τηρώντας ταυτόχρονα τους κοινωνικούς κανόνες.

• Να εμπλακεί σε διαδικασίες σχολιασμού, επιχειρηματολογίας, αλληλοδιόρθωσης και αυτοδιόρθωσης ώστε να ενισχύσει τις μεταγνωστικές του δεξιότητες.