Εισαγωγή

Εισαγωγή

Βασικός στόχος της διεπιστημονικής μας ομάδας  είναι η προώθηση της Παιδαγωγικής της Ένταξης. Με τον όρο Παιδαγωγική της Ένταξης εννοούμε το σύνολο των εκπαιδευτικών δράσεων και πρακτικών οι οποίες αποβλέπουν σ’ ένα διττό στόχο:

  • Την πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων του ατόμου και τη δημιουργική ανάδειξη των ενδιαφερόντων του.
  • Τη συνεργασία και την προώθηση πρακτικών στα συστήματα με τα οποία το άτομο αλληλεπιδρά (οικογένεια, σχολείο, συνομήλικοι, γειτονιά, κοινότητα), προκειμένου αυτά να εντάσσουν αρμονικά και ισότιμα τη μοναδικότητα του κάθε ατόμου.

Υπό το πρίσμα αυτό, προωθούνται:

  • Η προσωπική ανάπτυξη του ατόμου.
  • Η γενίκευση των ατομικών δεξιοτήτων σε διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια.
  • Η διαφοροποίηση των πλαισίων αυτών προκειμένου να ενισχύουν την ολόπλευρη ανάπτυξη και την ισότιμη συμμετοχή όλων.