Σχολική Ένταξη

Σχολική Ένταξη

Στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας, οι ενταξιακές πρακτικές αφορούν σε κάθε διαφοροποίηση  που γίνεται προκειμένου να προωθείται η ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών στις ακαδημαϊκές και κοινωνικές δραστηριότητες του σχολείου.

Για την προώθηση της σχολικής ένταξης, οι στόχοι και τα προγράμματα της ομάδας μας προσανατολίζονται σε τρεις κατευθύνσεις:

  • Στο μαθητή.

Κύριοι άξονες των προγραμμάτων σχολικής ένταξης είναι η ενίσχυση της σχολικής  ετοιμότητας, η ανάπτυξη γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων ώστε ο μαθητής να συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα του σχολείου, και η αυτορρύθμιση στη μάθηση.

Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας,  στην οργάνωση της συμπεριφοράς και στη δημιουργία εσωτερικών κινήτρων.

  • Στην οικογένεια.

Κοινή θέση της διεπιστημονικής μας ομάδας είναι ότι η οικογένεια αποτελεί το κύριο  περιβάλλον του μαθητή, αλλά και το βασικό συνδετικό κρίκο για όλους τους εμπλεκόμενους στη σχολική του ένταξη.

Για το λόγο αυτό,  η συμμετοχή της στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να διαβαθμιστεί από το πλαίσιο της κοινής στοχοθεσίας, της συμβουλευτικής σχέσης έως και το ρόλο του συνεκπαιδευτή.

  • Στη σχολική κοινότητα.

Η συνεργασία μας με τη σχολική κοινότητα έχει ως κύριο στόχο τον από κοινού σχεδιασμό των διαφοροποιήσεων που χρειάζονται ώστε να προωθείται η ένταξη του μαθητή σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες.

Οι διαφοροποιήσεις αυτές μπορεί να αφορούν τόσο στη διδασκαλία και στην οργάνωση της τάξης, όσο και στην υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης κι ενημέρωσης σε συμμαθητές ή γονείς.