Ολόπλευρη Ανάπτυξη

Ολόπλευρη Ανάπτυξη

Σχετικά με την ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου, οι στόχοι της ομάδας μας αφορούν στις εξής περιοχές:

  • Ψυχοκινητική Ανάπτυξη
  • Μαθησιακή Ετοιμότητα και Ανάπτυξη Γνωστικών δεξιοτήτων
  • Στρατηγικές Μάθησης και Ανάπτυξη Μεταγνωστικών δεξιοτήτων
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων Επικοινωνίας
  • Ανάπτυξη Κοινωνικών δεξιοτήτων
  • Οργάνωση και Διαχείριση Συναισθημάτων
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων Παιχνιδιού
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων Αυτόνομης Διαβίωσης
  • Αυτορρύθμιση στη μάθηση και τη συμπεριφορά

Στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας για το σχεδιασμό όλων των προγραμμάτων βρίσκεται η παιδαγωγική αντίληψη ότι οι δραστηριότητες χρειάζεται να παρουσιάζουν υψηλό ενδιαφέρον για το άτομο. Για το λόγο αυτό αξιοποιούμε στο μέγιστο βαθμό τα προσωπικά ενδιαφέροντα του ατόμου, τα οποία συνδυάζουμε με το λεγόμενο καταστασιακό ενδιαφέρον (ελκυστικότητα δραστηριότητας και πλαισίου, παιγνιώδης και βιωματική μορφή μάθησης).

Όταν στην ενασχόληση με ένα έργο υπάρχει η εμπειρία των δύο μορφών ενδιαφέροντος, τότε το άτομο βιώνει μια θετική συναισθηματική εμπειρία η οποία του προσδίδει ευχαρίστηση και ικανοποίηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία και τη διεύρυνση των εσωτερικών κινήτρων και των προσωπικών ενδιαφερόντων του ατόμου, και κατ’ επέκταση την καταβολή μεγαλύτερης προσπάθειας, την επίδειξη μεγαλύτερης επιμονής και δημιουργικής δράσης και την άντληση ικανοποίησης από την ενασχόλησή του με το έργο.

Συντελείται δηλαδή, το βασικό βήμα πρoς την κατεύθυνση της αυτορρύθμισης στη μάθηση.